Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IFAME 

I. Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Behoudens bijzondere vermeldingen zijn onze facturen op hun datum contant te betalen op onze maatschappelijke zetel of door overschrijving op de op factuur vermelde rekening. Bedragen zijn betaalbaar binnen 8 dagen van factuurdatum. Bij niet-betaling van onze facturen binnen de vereiste termijn is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een maandelijkse intrest van 2% verschuldigd.
 2. Wij zijn gerechtigd, onverminderd de uitoefening van welkdanige andere rechten aanspraak te maken op een schadevergoeding in geval van laattijdige betaling van een bepaalde factuur. Rekening houdend met de moeilijkheid tot gedetailleerde begroting van deze schade, komen de partijen overeen de schade te begroten op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro (honderd vijfentwintig euro) en een maximum van 2.500 euro (tweeduizend vijfhonderd euro).
 3. Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 20 dagen na de postdatum van de factuur per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de desbetreffende factuur als definitief aanvaard en aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.
 4. Voor iedere betwisting aangaande een factuur zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Voor elke betwisting voor het vredegerecht is de rechtbank van Gent bevoegd.

II. Voorwaarden omtrent leads

Indien u gebruik maakt van onze diensten om leads te ontvangen zijn eveneens volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Een lead is een bezoeker van een site die interesse toont in een of meerdere producten waarvoor online wordt geadverteerd en zijn of haar contactgegevens nalaat om meer informatie te ontvangen. De door deze persoon achtergelaten contactgegevens (waaronder onder meer email adres en/of telefoonnummer) worden u bezorgd onder de strikte voorwaarde dat u dienaangaande alle privacy regels naleeft. U staat er dus voor garant dat u de ontvangen contactgegevens uitsluitend zal verwerken in overeenstemming met alle verplichtingen voortvloeiende uit de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De contactgegevens mogen enkel eenmalig worden gebruikt om in contact te komen met de persoon die informatie online heeft opgevraagd en de interesse na te gaan, uw eigen bedrijfs- en productinformatie op verzoek te sturen per email of per post, en eventueel een afspraak te regelen. Deze contactgegevens mogen niet worden opgeslagen om naderhand mailings naar toe te sturen. U bent dus niet gerechtigd de ontvangen contactgegevens buiten deze overeengekomen voorwaarden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor enig ander doel te gebruiken op welke manier dan ook.
 3. U staat er voor garant en u verzekert dat u alle adequate voorzieningen van technische en organisatorische aard zal treffen ter beveiliging van de contactgegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking aan derden.
 4. Wij geven geen enkele garantie dat een lead uiteindelijke zal leiden tot een verkoop: wij verschaffen u enkel de contactgegevens van iemand die online interesse toont en meer informatie en desgewenst een prijsofferte wenst te ontvangen, hiermee kunt u verder aan de slag.
 5. Indien de contactgegevens ongeldig zijn of u een bepaalde klacht heeft met betrekking tot een lead, dient u dit binnen uiterlijk 7 dagen na de levering van de desbetreffende lead aan ons te melden. Ieder vorderingsrecht van u jegens ons dat betrekking heeft tot een gebrekkige lead komt te vervallen indien deze niet binnen de hiervoor gestelde termijn aan ons wordt meegedeeld.

III. Verdere algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de door ons geleverde diensten. Indien u naar uw algemene voorwaarden verwijst, dan zijn deze niet van toepassing: wij wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van u van de hand. U erkent dus dat de door ons geleverde diensten enkel worden beheerst door onze algemene voorwaarden.
 2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen u en ons (bijvoorbeeld: wij hebben onze diensten geleverd voor een bepaalde maand, en u hebt onze factuur ontvangen, betaald en niet geprotesteerd binnen de voorziene termijn van 20 dagen) wordt u geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle nadien gemaakte en te maken overeenkomsten en facturen.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan enkel en alleen worden afgeweken mits schriftelijke en getekende overeenkomst tussen beide partijen.
 4. Indien een bepaalde bepaling van onze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven alle overige bepalingen van onze algemene voorwaarden volledig van kracht. Wij zijn gerechtigd de nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling die wel afdwingbaar en niet nietig is.
 5. Wij zijn gerechtigd onze diensten, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen of te beperken (bijvoorbeeld voor het onderhouden, technisch herstellen, aanpassen of offline halen van een site) zonder dat hierdoor enig recht van u op schadevergoeding jegens ons ontstaat.
 6. Wij bieden onze diensten aan op ‘as is’ basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook.
 7. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of bij wet voorzien, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan u of aan derden. Met name zijn wij ook nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direct of indirecte schade, of enigerlei andere schade door u of uw onderneming geleden, of bij u tewerkgestelde personen of derden. Iedere aansprakelijkheid van ons voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, omzetderving, schade als gevolg van boetes of andere sancties van toezichthoudende instanties of claims is dus volledig uitgesloten.
 8. Onze totale aansprakelijkheid, enkel indien en wanneer onafhankelijk vastgesteld, kan nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende dienst bedongen vergoeding bedragen. Indien er sprake is van een dienst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar (maximum één jaar, eerdere jaren worden in geen geval in rekening genomen).  In geen geval zal de totale aansprakelijkheidsvergoeding meer bedragen dan 2.500 euro (tweeduizend vijfhonderd euro).
 9. Onverminderd enig ander aan ons toekomend recht, vrijwaart u ons volledig tegen alle schade, boetes en kosten van welke aard dan ook, voortvloeiende uit aanspraken en vorderingen van derden, door toezichthoudende instanties of rechter opgelegde sancties (waaronder boetes of dwangsommen), of ter zake van het handelen van u of door u ingeschakelde derden in strijd met de algemene voorwaarden en/of de relevante wetgeving. U bent er ook toe gehouden ons volledig te vrijwaren voor alle aanspraken die uw werknemers of derden terzake tegen ons mochten doen gelden.
 10. Op de door ons geleverde diensten en overeenkomsten, inclusief deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met de door ons geleverde diensten en de door ons aangegane overeenkomsten zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent in België bevoegd.